ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเลื่อย(เทศบาลมะขามเมืองใหม่)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยบัวผลิและโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)