ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลมะขาม

บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ให้การต้อนรับ นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทึก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตำบลมะขาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม มอบประกาศนียบัตร ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมะขาม ผู้มีคุณธรรม  และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแนวทางที่กำหนด ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

ทาสีทางม้าลาย

เทศบาลตำบลมะขามโดยการนำของ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ร่วมกับ อำเภอมะขาม หมวดทางหลวงจันทบุรี (พลับพลา) และประชาชนจิตอาสา ร่วมทาสีทางม้าลาย บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖๓ ณ ถนนหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)

ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมะขาม

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒

มีกิจกรรม เช่น มอบเงินกิจกรรมวิ่งการกุศล การจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง กั้นฝายน้ำล้นในชุมชน   ตรวจสอบแรงดันถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ การประกวดสถานศึกษาท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมสภาเทศบาล โครงการงานประเพณีบุญปีใหม่โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”  

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562