ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลมะขาม

ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓

มีกิจกรรมสำคัญเช่น โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ ๓” โครงการส่งเสริมทักษะกายใจ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง กิจกรรม Big Cleaning Day เดินรณรงค์ให้ความรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการติดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จดหมายข่าวประจำดือนมีนาคม-เมษายน

ซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟ

งานช่างเทศบาลตำบลมะขาม โดยช่างไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมแก้ไขโคมไฟถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เพื่ออำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๑๕๖๓ บริเวณชุมชนย่อยที่ ๓ หนองไก่เถื่อน 

บริการน้ำใช้อุปโภค

ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลมะขามโดยการนำของนายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ได้แก้ปัญหาเป็นการชั่วคราว ด้วยนำรถดับเพลิงพร้อมทั้งพนักงานดับเพลิง ลงพื้นที่บริการน้ำใช้อุปโภคเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล โดยเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนตลอด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
******ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ที่เดือดร้อนเรื่องน้ำสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 039 389 022 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลมะขาม

โดยในโครงการมีกิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และน้ำยาฆ่าเชื้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลมะขาม โดยการนำของนายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยในโครงการมีกิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล และน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขาม ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓