ภาพกิจกรรม การส่งเสริมการรับจ่ายเงินอีเล็กทรอนิกส์

ทศบาลตำบลมะขาม จึงได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิตอล ผ่านแอปถุงเงิน” โดยขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ตามกำหนดการ ต่อไป อ่านต่อ…

Read more

พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 10

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ…

Read more