การขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

Read more

การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตจำนหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตจำนหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

Read more

การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Read more

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

Read more