คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลมะขาม จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลมะขามเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

Read more