ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

เลขประจำ

ตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์

(100 คะแนน)

คะแนนรวม

(100 คะแนน)

02-001

นายฉัตรชัย  ทองเจียน

90.00

90.00

ลำดับที่ 1

                    หมายเหตุ  ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและให้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขาม

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

                  ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2562  นั้น

                   บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

กองคลัง

ประเภท

ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

ทั่วไป

คนงาน

02-001

นายฉัตรชัย  ทองเจียน

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ          การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

  1. พนักงานจ้างประเภททั่วไป

                       ตำแหน่ง คนงาน สังกัดงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง  จำนวน 1 อัตรา

                   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Read more

การควบคุมและป้องกันโรค

                     เทศบาลตำบลมะขาม  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมดำเนินงานกับทางเทศบาลตำบลมะขาม ในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

                     1.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลาย โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ  ได้แก่  เก็บบ้านให้โล่ง เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้ยุงลายไปหลบซ่อน  เก็บขยะ กองขยะในบ้าน  นอกบ้าน เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำ  ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด  หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดยุงลาย ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์

                     2.กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน  ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ตามห้องนอน มุมอับ และที่พักอาศัย

                      3.ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุง และ/หรือ นอนกางมุ้ง

                     และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพ่นสารเคมี โดยการเปิดประตู / หน้าต่างให้เจ้าหน้าที่เข้าพ่นหมอกควัน และปิดประตู/หน้าต่างให้สนิท เมื่อเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมีเสร็จแล้ว

Read more