ประกาศ : บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ฟรี ตามบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ทั้ง 4 ชุมชน

Read more

งดจ่ายกระแสไฟ อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 08.00 – 17.00 น.

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ บริเวณ ปากทางแยกมะขาม ถึง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะขาม ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

Read more

10 มิ.ย.65 ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด – 19 กัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ณ รพ.สต.มะขาม ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.
วัคซีนที่ให้บริการ 1. แอสตราเซเนกา 2. ไฟเซอร์

Read more

31 พฤษภาคม 2565 งดสูบบุหรี่โลก

“COMMIT TO QUIT” เพื่อให้ 180 ประเทศสมาชิกร่วมรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกเลิกบุหรี่ให้ได้ 100 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดประเด็นเน้นย้ำสื่อสารไปยังประชาชน ภายใต้คำขวัญ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”

Read more

วันป่าชุมชน 24 พ.ค. 2565

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Read more
1 2 3 17