รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทำแผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อ่านต่อ…

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ…

Read more

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔

ทำการล้างทำความสะอาดตลาดสด เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-๑๙ อ่านต่อ…

Read more

ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกอบกับนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ได้ลงนามประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ อ่านต่อ…

Read more