เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบรบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อทำหน้าที่ในการดุแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

Read more

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงและแผนป้องกัน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับเหตุที่อาจเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

Read more

ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

เรื่องขออนุมัติโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องขอความเห็นชอบรับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

Read more

รับเสด็จฯ

เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อ.มะขาม จ.จันทบุรี เสด็จผ่านบริเวณจุดผ่านทางหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม

Read more
1 2 3 4