การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน อ่านต่อ…

Read more

การรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัดนี้ได้สิ้นสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อ่านต่อ…

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอให้บันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน อ่านต่อ…

Read more