การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน

Read more

การรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัดนี้ได้สิ้นสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอให้บันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

Read more
1 2 3 4