รับ โอน(ย้าย)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน สังกัดงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

Read more
1 2