จุดทิ้งหน้ากากอนามัย

ทั้งหมด ๔ จุด โดยที่ถังขยะจะเขียนระบุเอาไว้ว่าเป็นขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้น อ่านต่อ…

Read more

รับ โอน(ย้าย)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน สังกัดงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง อ่านต่อ…

Read more

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ดังนั้นจึงควรนำงบประมาณของกองทุนไปใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิค ๑๙ อ่านต่อ…

Read more