ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลมะขาม จะดำเนินการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ฟรี ตามบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เริ่มบริการฉีด ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม 2563 ตั่งแต่เวลา ๙.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.ขอให้ประชาชนในพื้นที่จับสุนัขและแมวไว้ด้วย

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19)

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขาม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรี จิตอาสาและประชาชนที่สนใจ ในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) และการป้องกัน เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลมะชาม เผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกัน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม

จิตอาสาทำความสะอาด

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และเก็บขยะริมสองข้างทางบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ (สายเก่า) เพื่อให้เกิดความสวยงาม และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงาม ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมทักษะกายใจ

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขาม เปิดโครงการส่งเสริมทักษะกายใจ โดยอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคซึมเศร้า และส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมะขาม ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม