โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต อ่านต่อ…

Read more

อนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนชนในพื้นที่

หากประชาชนท่านใดยังไม่ได้รับหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถติดต่อ อสม. ในพื้นที่ของท่านได้ อ่านต่อ…

Read more