โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต

Read more

อนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนชนในพื้นที่

หากประชาชนท่านใดยังไม่ได้รับหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถติดต่อ อสม. ในพื้นที่ของท่านได้

Read more
1 2 3 6