บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Read more