ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

เลขประจำ

ตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์

(100 คะแนน)

คะแนนรวม

(100 คะแนน)

02-001

นายฉัตรชัย  ทองเจียน

90.00

90.00

ลำดับที่ 1

                    หมายเหตุ  ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและให้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขาม

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

                  ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2562  นั้น

                   บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

กองคลัง

ประเภท

ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

ทั่วไป

คนงาน

02-001

นายฉัตรชัย  ทองเจียน

Read more

วางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์ ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม ร่วมวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ ๓๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑

มหกรรมถนนคนเดินและมะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๙

ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม เปิดงานมหกรรมถนนคนเดินและมะขามฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลมะขาม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอมะขาม โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก มหกรรมอาหาร สวนสนุก การแสดงของศิลปินนักร้อง ณ สนามหน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)

โครงการงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว)

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม และเทศบาลตำบลมะขามร่วมกับ ส่วนราชการในอำเภอมะขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน ภาคเอกชนและประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอมะขาม ได้ร่วมแรงร่วมใจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดประเพณีตักบาตรเทโว เป็นงานประจำปีของอำเภอมะขาม และเทศบาลตำบลมะขามเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่ในการ สืบสาน อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป จึงได้จัดทำโครงการงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจที่ดีงามตามหลักศาสนา ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน และชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม และในปีนี้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดต่างๆ ในเขตอำเภอมะขามจำนวน ๒๖ วัด จำนวน ๑๖๙ รูป ตลอดแนวถนนสุขาภิบาล 1 เทศบาลตำบลมะขาม ตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) จนถึงวัดมะขาม