รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ          การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

  1. พนักงานจ้างประเภททั่วไป

                       ตำแหน่ง คนงาน สังกัดงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง  จำนวน 1 อัตรา

                   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Read more

โครงการฝึกอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒

นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ (ขนมไทย และน้ำสมุนไพรประยุกต์ เพื่อการจัดทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม) โดยรับการฟังบรรยายให้ความรู้ในเรื่องขนมไทย น้ำสมุนไพร และสาธิต ฝึกอบรมการทำขนมอาลัว ขนมกล้วย น้ำอัญชันน้ำผึ้งมะปี๊ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม สามารถนำความรู้ในการทำขนมไทย และน้ำสมุนไพร มาต่อยอดทางการตลาด ประยุกต์ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๒

นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ และพนักงานป้องกันฯ ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๒ (รณรงค์ช่วงที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒) โดยดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

 นางกัญญาณัฐ จันทมิตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางศิริวัลย์ เศษอ่อน ครูศูนย์ฯ นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เดินทางไปพุทธอุทยานวัดชากใหญ่ และโอเอซีส ซี เวิลด์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ไปเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตของสัตว์ ธรรมชาติรอบตัว  และการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง (ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒