ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมอันดี อ่านต่อ…

Read more

ประชุมประชาคม

เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการรวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมจัดทำแผนชุมชน อ่านต่อ…

Read more

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒

จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒ มีกิจกรรมมากมายเช่น กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมไหว้ครู อ่านต่อ…

Read more