ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาฯ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๑๑ เข้าร่วมโครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนแก่ วัดมะขาม ที่พักสงฆ์เกาะผาสุก วัดพระบาทเขามะขาม เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่นปลูกฝังคูณธรรมและค่านิยมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน อันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 

***ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ น.ร่วมเป็นจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยปลูกยางนาจำนวน ๖๗ ต้น ณ สวนสุขภาพหนองตะพอ

ประชุมประชาคม

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ประธานในพิธีเปิดประชุมประชาคมส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการรวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมจัดทำแผนชุมชน และปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม และการใช้ประโยชน์จากหนองตะพอง การพัฒนาหนองตะพองตามขอบเขตอำนาจทางกฎหมาย ให้ความรู้โดย ประมงประจำอำเภอมะขาม และประมง จังหวัดจันทบุรี และการออกกำลังกายของชุมชนด้วยบาสโลป ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม

บันทึกเทปโทรทัศน์

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี