โครงการกินข้าวหม้อเดียวกัน สานสัมพันธ์เพื่อนพ้อง น้องพี่

เทศบาลตำบลมะขามจัดโครงการกินข้าวหม้อเดียวกัน สานสัมพันธ์เพื่อนพ้อง น้องพี่ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ พนักงานฯ ลูกจ้างฯ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เกิดความรักและผูกพันในองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำเสนอแนะ ปรึกษาปัญหาในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม ภายใต้แนวคิด “ลดขยะ ลดโลกร้อน” เป็นการลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร คือทุกคนจะต้องหิ้วปิ่นโตมาแบ่งปันอาหารร่วมกันหรือมีการปรุงอาหารรับประทานกันเอง ถ้าหากมีการปรุงอาหาร และเมื่อมีวัตถุดิบเหลือจากการประกอบอาหารจะปรุงอาหารเพื่อมอบให้กลับไปรับประทานกับครอบครัว

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัดต้นไม้

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ.อ.กมล จันทราเทพ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำพนักงานป้องกันฯ และรถกระเช้าพร้อมทั้งเลื่อยยนต์เข้าช่วยกันตัดต้นไม้ ที่ความสุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้บ้านและสายไฟฟ้าของประชาชน ในชุมชนย่อยที่ ๒ บริเวณถนนสาย ๓๑๗
*** ช่วงนี้ฝนตกลมแรง หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบเห็นต้นไม้มีความสุ่มเสี่ยงในการสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 0-3938-9022 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลมะขาม