วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง)

เทศบาลตำบลมะขามจึงกำหนด วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด โดยครัวเรือน ดังนี้

  1. ขยะย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) เป็นของที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ฯลฯ บริหารจัดการ ดังนี้

1.1 จัดทำภาชนะกำจัดขยะเปียกของครัวเรือน
1.2 ขุดหลุมฝัง หรือนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ำหมักอินทรีย์

  1. ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถคัดแยกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (นำไปขายได้) ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ และยาง ฯลฯ ประชาชนคัดแยกและรวบรวมนำจำหน่าย ณ ลานกิจกรรมชุมชนย่อยที่ 3 ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ในเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
  1. มูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน เป็นขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบที่เป็นสารที่เป็นอันตราย ได้แก่ ขวดหรือภาชนะใส่เคมีภัณฑ์ ถ่านไฟฉายใช้แล้ว แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ให้นำไปรวบรวมไว้ที่จุดที่เทศบาลตำบลมะขามตั้งไว้บริการเพื่อเทศบาลตำบลมะขามดำเนินการต่อไป
  2. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่มีคุณสมบัติตามขยะ 3 ประเภทข้างต้น โดยย่อยสลายยาก นำไปรีไซเคิลไม่ได้ หรือนำไปรีไซเคิลไม่คุ้มทุน และไม่เป็นอันตราย ได้แก่ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถุงพลาสติก/กล่องโฟมเปื้อนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ฯลฯ ให้กำจัดตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขามปฏิเสธและลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยใช้ถุงผ้าหรือถุงขนาดใหญ่ที่ย่อยสลายได้แทน

Read more

ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์

ประชาชนหรือชุมชนสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่ เทศบาลตำบลมะขาม ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

Read more