รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมะขาม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ต อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more