รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมะขาม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลมะขาม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียงตามลำดับ ดังนี้
1.กลุ่มพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ  ได้แก่
1.1 นางสาวชิดชนก   เชื้อแก้ว     ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
1.2 นายวัลลภ  เพ็ญวงษ์  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
1.3 นางศิริวัลย์ เศษอ่อน ตำแหน่ง ครู

2.กลุ่มพนักงานจ้าง  ได้แก่
2.1 นางประภาศรี  คชาไพร  ตำแหน่ง คนงานกวาดขยะ
2.2 นางสาวสกุลวดี  สูงสกุล  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
2.3 นางสาวนันทกานต์  การวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Read more