ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยได้มีการเลือกสรรในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ การรวมคะแนนในการเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนของผู้เข้ารับการเลือกสรรปรากฎ ดังนี้

          1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เลขประจำ

ตัวสอบ

ชื่อ – สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(30 คะแนน)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

(30 คะแนน)

สอบสัมภาษณ์

(40 คะแนน)

คะแนนรวม

(100 คะแนน)

02-002 น.ส.นันทกานต์  การวงษ์ 19 20 34.60 73.60 ลำดับที่ 1
02-001 นายนพรัตน์ รุ่งเรือง 18 14 33 65  

หมายเหตุ เทศบาลตำบลมะขาม จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในลำดับที่ 1 มาทำสัญญาจ้างกับเทศบาล ฯ  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี แล้ว

2.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำ

ตัวสอบ

ชื่อ – สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
สอบข้อเขียน

(30 คะแนน)

สอบปฏิบัติ

(30 คะแนน)

สอบสัมภาษณ์

(40 คะแนน)

คะแนนรวม

(100 คะแนน)

01-001 นายอิสระ  ผลกิจ 16 27 34.60 77.60 ลำดับที่ 1

หมายเหตุ  ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและให้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่   6 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขาม

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

กองคลัง

ประเภท ตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 02-001 นายนพรัตน์  รุ่งเรือง
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 02-002 นางสาวนันทกานต์  การวงษ์
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 02-003 นางสาวศิริยา  น้ำเย็น

สำนักปลัดเทศบาล

ประเภท ตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
ทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ 01-001 นายอิสระ  ผลกิจ

Read more

รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

[sg_popup id=”11171″ event=”onLoad”][/sg_popup]

“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้นไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล