รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       เทศบาลตำบลมะขาม ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น
       บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดแนบท้าย
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)