ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลมะขาม จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้
1.ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ :ยื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต และข้อเรียกร้องเทศบาลตำบลมะขาม จุดประชาสัมพันธ์
2.ร้องเรียนทางไปรษณีย์ :สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม 23/1 หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ : 039-389139
4.ร้องเรียนทางโทรสาร :039-389021
5.ร้องเรียนทางFacebook Fanpage:   https://th-th.facebook.com/tasabantumbonmakham/
6.ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail):municipality_makham@hotmail.co.th     
7.ร้องเรียนทางตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
8. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ : www.makham.go.th

Read more

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

Read more