โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการเลี้ยงดูแก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและรู้วิธีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง

Read more

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงและแผนป้องกันภัย ประจำปี 2561

จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

Read more

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑

มีเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆเช่น โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เปิดที่ทำการไปรษณีย์มะขาม โครงการส่งเสริมการวางแผนและพัฒนา Smart City ประชุมใหญ่สามัญสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลมะขาม

Read more
1 2 3 6