ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยได้มีการเลือกสรรในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561   ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ การรวมคะแนนในการเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนของผู้เข้ารับการเลือกสรรปรากฏ ดังนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขประจำ

ตัวสอบ

ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล คะแนนที่ได้ คิดเป็น

ร้อยละ

หมายเหตุ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(30 คะแนน)

ภาคความเหมาะสม

กับตำแหน่ง

(30 คะแนน)

สอบสัมภาษณ์

(40 คะแนน)

04-002 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวคาวีตา  ดาโอะ 18.00 17.50 35.00 70.50 ลำดับที่ 1
04-008 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายคมศักดิ์

ผลพฤกษา

17.00 13.50 32.80 63.30 ลำดับที่ 2
04-005 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวอัศรินทร์

บุดดาลี

13.50 15.00 32.00 60.50 ลำดับที่ 3
04-001 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาววีรลักษณ์

เตาะเจริญยิ่ง

13.00 14.50 31.80 59.30 ลำดับที่ 4
04-007 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวจิณห์ปภัสร์

ปิยะวงค์

16.50 19.00 35.50  
04-009 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวหทัยรัตน์

เรี่ยมเจริญ

14.50 15.50 30.00  

 

Read more

การเลื่อนวันประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศเทศบาลตำบลมะขาม ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รวม 1 อัตรา โดยกำหนดวันประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประมวลผลคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นไปด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงเลื่อนวันประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จากวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวม 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-001 นางสาววีรลักษณ์  เตาะเจริญยิ่ง
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-002 นางสาวคาวีตา  ดาโอะ
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-003 นางสาวอารมย์รัตน์  ธัญญะชาติ
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-004 นายชาลี  ตุลารักษ์
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-005 นางสาวอัศรินทร์  บุดดาลี
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-006 นางสาวดุษฎี  สงวนกาล
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-007 นางสาวจิณห์ปภัสร์  ปิยะวงค์
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-008 นายคมศักดิ์  ผลพฤกษา
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 04-009 นางสาวหทัยรัตน์  เรี่ยมเจริญ

Read more