รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล   

ประเภท ตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-001 นางสาวสกุลวดี  สูงสกุล
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-002 นางสาววิรัล  ขุนพาสน์
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-003 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวิมล  โทบุหย่อง
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-004 นางสาววันวิสาข์  ธนาคุณ
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-005 นางสาวสุทธิดา  วรรณประภา
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-006 นางสาวอรอนงค์  กนึกรัตน์
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-007 นางสาวผกาวรรณ  หนูเจริญ
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-008 นางสาวพัชราดา  สุริวงศ์
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-009 นางสาวพรวิมล  งามเลิศ
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-010 นางสาวจารุวรรณ  ช่วยยิ้ม
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-011 นางสาวสุนิสา  ศรีกุล
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-012 นางสาวณัฐรินทร์  แท่งทอง
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-013 นายสุทัศน์  กำลังกิจ
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-014 นางสาวพิมพร แสงสี
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-015 นางสาวอังศดา  ซีนโซ
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-016 นางสาวรสสุคนธ์  เจียมเจริญ
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-017 นางสาวแสงนภา  สมคำ
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-018 นางสาวปฏิญาญ วรรณโชติ
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-019 นางสาวตติยา  สัตตะ
ภารกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 01-020 นางสาวอุมาพร  พงษ์วัฒนธรรม

 

กองคลัง

ประเภท ตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
ภารกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 02-001 นางสาววราภรณ์  เปลาเล
ภารกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 02-002 นางสาวฐิตาภา  เจริญศรีสุข
ภารกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 02-003 นางสาวอรนุช  หนองบัว

รายละเอียดแนบท้าย

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นางศิริวัลย์ เศษอ่อน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม นำเด็กนักเรียนทัศนศึกษา สถานีตำรวจภูธรมะขาม ที่ว่าการอำเภอมะขาม การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กเกิดทักษะที่สำคัญสำหรับการสร้างองค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมพร้อมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 14 คน, รวมถึง Sirivan Sadaon, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม ในภาพอาจจะมี 24 คน, รวมถึง Sirivan Sadaon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

Read more

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณสวนสุขภาพหนองตะพอง

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม นายพานุพงค์ นาวินปกาสิทย์ นายช่างโยธาชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ออกสำรวจและออกแบบ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณสวนสุขภาพหนองตะพอง เพื่อกำหนดตำแหน่งเขื่อนป้องกันตลิ่งที่เหมาะสม สำหรับเป็นแนวทางในการสำรวจภูมิประเทศ เจาะสำรวจชั้นดิน และออกแบบรายละเอียดต่อไป ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง สุชาดา หวลถนอม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม และพนักงาน เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในการพบปะประชาชนและเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจรเพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหานครผลไม้โลก” และพบกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการแปรรูปผลไม้ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด Read more