ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรและขยายผิวจราจรถนนสวนสาธารณะหนองตะพอง

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  Read more

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยได้มีการเลือกสรรในวันที่ 21 ธันวาคม 2560  ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ การรวมคะแนนในการเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนของผู้เข้ารับการเลือกสรรปรากฎ ดังนี้ Read more

ตีเส้นจราจร ขอบฟุตบาท

งานกองช่าง เทศบาลตำบลมะขาม ภายใต้การบริหารของ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ออกตีเส้นจราจรข้างฟุตบาท ซอยตลาดสด บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลฯ วิธีสังเกตเครื่องหมาย “เส้นห้ามหยุดหรือจอดรถ” เป็นเส้นสีขาวสลับแดงมีขนาดยาว 50 เซนติเมตรหมายความว่า ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางศิริวัลย์ เศษอ่อน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม นำเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ทัศนศึกษาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) โดยเข้าเยี่ยมชมแมลงเศรษฐกิจเช่น ผึ้ง ชันโรง ไส้เดือน จิ้งหรีด การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะช่ำกล้ามะนาว ฝึกปฏิบัติการทำสบู่น้ำผึ้ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กเกิดทักษะที่สำคัญสำหรับการสร้างองค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมพร้อมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ศูนย์ผึ้ง)ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง Read more