เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

สภาเทศบาลตำบลมะขาม ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2560 มีกำหนด 30 วัน

Read more

วัดมะขาม วิหารท่านพ่อใย – ของดี

วัดมะขาม

ประวัติวัดมะขาม

สถานที่ตั้ง วัดมะขามตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างที่ว่าการอำเภอมะขาม กับ หนองตาพอง
ความเป็นมา เนื้อที่อันเป็นที่ตั้งเดิมของวัด โดยประมาณ 7 ไร่ 10 วา อันเป็นที่ดิน ของ นายอาด นางกลั่น ซึ่งมีจิตเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา จึงได้อุทิศที่ดินนี้เพื่อสร้าง สำนักสงฆ์ โดยพระมิตร ธมฺมโชติ แห่งวัดท่าหลวงล่าง พร้อมด้วยนายอาด นางกลั่น และทายกทายิกา ได้มีศรัทธา ช่วยกันสละทรัพย์ และกำลังกายจัดสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ.2401
ในระยะแรก ยังไม่มีอุโบสถทำสังฆกรรม จึงได้ เริ่มสร้างอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. 2404 ได้สร้างอุโบสถอิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องและสร้างพระประธาน (ปางสมาธิ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาต ที่ วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2438

Read more