หัวหน้าส่วนราชการ

 • นางกัญญาณัฐ จันทมิตร
  รักษาราชการแทนปลัด
  • นางสาวจันทร ทองเจียน
   ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางกัญญาณัฐ จันทมิตร
   หัวหน้าสำนักปลัด
  • นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  • นายศักดิ์ชัย อ่องสิทธิ์
   รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
Print Friendly, PDF & Email