สภาเทศบาล

 • ประธานสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  นายเจริญ คุณสุข
  • รองประธานสภาเทศบาลตำบลมะขาม
   นายจเร ประจำแถว
  • เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมะขาม
   นายวิษณุกร หินทอง
 • นายเจริญ คุณสุข
  ประธานสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  • นายต่อศักดิ์ นรินทร์
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  • นางสุขจิต วังเย็น
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  • นายธวัชชัย สิงห์สุขสวัสดิ์
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  • นายมนตรี รัตนนิยม
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  • นายสุเทพ เพ็ญวงษ์
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  • นายบดินทร์ สมพื้น
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  • นายสุพจน์ นิคม
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  • นายสาธร ปัญญาพูนผล
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม
  • นายบัณฑิต วิมลาพาณิชย์
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม
Print Friendly, PDF & Email