คำถาม : เบอร์โทรติดต่อเกี่ยวกับงานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่นติดต่อหน่วยงานไหน

คำตอบ : กองการศึกษา เบอร์ 039-389139 ต่อ  105

Print Friendly, PDF & Email