คำถาม : เบอร์โทรติดต่อเกี่ยวกับงานส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการติดต่อติดต่อหน่วยงานไหน

คำตอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เบอร์ 039-389139

Print Friendly, PDF & Email