คำถาม : เบอร์โทรติดต่อเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับโรคติดต่อติดต่อหน่วยงานไหน

คำตอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ 039-389139 ต่อ 112

Print Friendly, PDF & Email