รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 รอบ 6 เดือน จากจำนวนโครงการทั้งหมด 33 โครงการ ได้รายงานแล้ว 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน เทศบาลตำบลมะขามได้ร้อยละ 66.67 (มาก)

รายงานตามแผนทุจริต
Print Friendly, PDF & Email