รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลมะขาม ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดแนบท้าย

รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2560
Print Friendly, PDF & Email